จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 1 คน
เดือนนี้  : 863 คน
ในปีนี้    : 6642 คน
ทั้งหมด : 69847 คน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หน่วยที่ 3

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับการเลือกออบเจ็กต์
ก. Selection Tool
ข. Pencil Tool
ค. Pen Tool
ง. Oval Tool

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการเลือกออบเจ็กต์
ก. เลือกเฉพาะเส้นขอบ
ข. เลือกเฉพาะสีพื้น
ค. เลือกเฉพาะบางส่วน
ง. เลือกเฉพาะสีขอบ

3. ถ้าต้องการใช้เส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือออบเจ็กต์ชนิดใด
ก. ไม้บรรทัด
ข. เส้นกริด
ค. เส้นไกด์
ง. เส้นไลน์

4. เครื่องมือชนิดใดช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่สเตจ
ก. ไม้บรรทัด
ข. เส้นกริด
ค. เส้นไกด์
ง. เส้นไลน์

5. คำสั่งใดใช้สั่งให้ยึดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นไกด์โดยอัตโนมัติ
ก. Snap to Guides
ข. Show Guides
ค. Lock Guides
ง. Align

6. ถ้าต้องการเลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด
ก. Bring to Front
ข. Bring Forward
ค. Send to back
ง. Send Backward

7. ใช้จัดเรียงออบเจ็กต์ตามระยะห่างแบบใด
ก. เทียบกับกึ่งกลางของออบเจ็กต์
ข. เทียบกับขอบบนของออบเจ็กต์
ค. เทียบกับขอบล่างของออบเจ็กต์
ง. เทียบกับขอบซ้ายของออบเจ็กต์

8. ข้อใดคือวิธีการก่อนที่จะทำการปรับรูปทรงของออบเจ็กต์ที่ไม่ได้สร้างมาจาก Flash
ก. การหมุนวัตถุ
ข. การย้ายตำแหน่งวัตถุ
ค. การรวมวัตถุ
ง. การแยกวัตถุ

9. คำสั่งใดใช้สำหรับแปลงรูปทรงออบเจ็กต์
ก. Envelope
ข. Distort
ค. Rotation
ง. ไม่มีข้อถูก

10. ถ้าต้องการหมุนวัตถุในแนว 3 มิติ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. 3D Transform
ข. 3D Selection
ค. 3D Rotation
ง. 3D Actions


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้