จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

แบบทดสอบหลังเรียน - หน่วยที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. คำสั่งใดใช้สำหรับย้อนกลับการทำงาน
ก. Paste
ข. Revert
ค. Undo
ง. Spelling

2. หากต้องการบันทึกชิ้นงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นไฟล์ต้นแบบในการสร้างชิ้นงานต่อไป ควรเลือกบันทึกชิ้นงาน แบบใด
ก. Save
ข. Save As
ค. Save and Compact
ง. Save as Template

3. ถ้าต้องการทำงานเกี่ยวกับวาดและตกแต่งภาพ ควรเลือกใช้งานกลุ่มเครื่องมือชนิดใด
ก. Tool
ข. View
ค. Edit
ง. Colos

4. ครื่องมือชนิดใดไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Editor
ก. Pencil Tool
ข. Subselection Tool
ค. Brush Tool
ง. Eraser Tool

5. ถ้าต้องการสร้างโค้ดเพื่อให้ชิ้นงานสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ต้องใช้งานพาเนลใด
ก. Actions
ข. Library
ค. Editor
ง. Color

6. ส่วนประกอบใดที่ใช้สำหรับวางออบเจ็กต์ที่ยังไม่ต้องการให้แสดง
ก. สเตจ
ข. พื้นที่การทำงาน
ค. ไทม์ไลน์
ง. พาเนล

7. ส่วนประกอบใดในโปรแกรม Flash เป็นที่รวบรวมคำสั่งและการตั้งค่าสำหรับการใช้งานของโปรแกรม
ก. ทูลบ็อกซ์
ข. เมนูบาร์
ค. พาเนล
ง. ไทม์ไลน์

8. ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือมูฟวี่จาก Flash
ก. วางโครงเรื่องชิ้นงาน
ข. จัดเตรียมส่วนประกอบชิ้นงาน
ค. ทดสอบชิ้นงาน
ง. แปลงไฟล์ชิ้นงาน

9. ชิ้นงานชนิดใดที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างด้วยโปรแกรม Flash
ก. เว็บไซต์
ข. ออบเจ็กต์
ค. แบนเนอร์
ง. ภาพยนต์

10. ไฟล์มัลติมีเดียที่สร้างจาก Flash มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. มูฟวี่
ข. ออบเจ็กต์
ค. พาเนล
ง. มีเดีย


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้