จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือคำสั่งการแสดงเนื้อหาในทุกคีย์เฟรมให้เห็นพร้อมกันโดยเฟรมปัจจุบันจะแสดงชัดเจนและเนื้อหาในเฟรมอื่นเป็นสีจางลงไป
ก. Onion show
ข. Onion skin outline
ค. Oval Tool
ง. Onion skin

2. ถ้าต้องการปรับขนาดภาพต้องใช้เครื่องมือใด
ก. Onion skin
ข. Circle Tool
ค. Transform Tool
ง. Circle Tool

3. ข้อใดคือปุ่มคีย์ลัดของ คำสั่ง lnsert Keyframe
ก. F4
ข. F5
ค. F6
ง. F7

4. คำสั่ง lnsert Keyframe คือข้อใด
ก. เพิ่มเฟรม
ข. ลบเฟรม
ค. เพิ่มเลเยอร์ใหม่
ง. ลบเลเยอร์

5. เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วาดลูกบอล
ก. Circle Tool
ข. Transform Tool
ค. Oval Tool
ง. Onion skin

6. ถ้าต้องการแปลงข้อความตัวอักษรให้เป็นรูปทรง จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Break Apart
ข. Modify
ค. Convert
ง. Arrange

7. คำสั่งเป็นการสั่งให้กล่องข้อความรับข้อมูลได้มากกว่า 1 แถว
ก. Behavior
ข. Multiline
ค. Multiline no wrap
ง. Single line

8. ถ้าต้องการให้เมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วแสดงหน้าเว็บแบบเต็มจอจะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. _top
ข. _parent
ค. _blank
ง. _self

9. ถ้าต้องการให้เมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วแสดงหน้าเว็บเปิดหน้าเพจใหม่จะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. _top
ข. _parent
ค. _blank
ง. _self

10. ข้อความประเภทแสตติกลิงค์มีลักษณะอย่างไร
ก. เชื่อมโยงไปยังหน้าอีเมล์
ข. เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์
ค. เชื่อมโยงไปยังหน้าแอนิเมชั่น
ง. ชื่อมโยงไปยังหน้าแบบทดสอบ

11. ถ้าต้องการกำหนดข้อความให้มีลักษณะเป็นตัวหนา เอียง จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Bold Italic
ข. Regular
ค. Italic
ง. Bold

12. ถ้าต้องการกำหนดย่อหน้าจะต้องตั้งค่าที่คำสั่งใด
ก. Top Margin
ข. Column Spacing
ค. Bottom Margin
ง. Indentation

13. สัญลักษณ์ดังกล่าวใช้เมื่อต้องการทำสิ่งใด
ก. กำหนดระยะห่างขอบซ้าย
ข. กำหนดระยะห่างขอบขวา
ค. กำหนดย่อหน้า
ง. กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด

14. ข้อความที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามค่ากำหนดจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจัดเป็นข้อความแบบใด
ก. สแตติก
ข. ไดนามิก
ค. อินพุทเท็กซ์
ง. ซินโนอิกดหก

15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบของข้อความใน Flash
ก. สแตติก
ข. ไดนามิก
ค. อินพุทเท็กซ์
ง. ซินโนอิก

16. ถ้าต้องการหมุนแนวการไล่โทนสีในการปรับการไล่สีเกรเดียนท์แนววงกลม จะต้องทำอย่างไร
ก. ลากจากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ข. ลากจากจุดขยายหรือลดรัศมีแนวโทนสีเป็นวงกลม
ค. ลากจากจุดหมุนแนวโทนสีไปในทิศที่ต้องการ
ง. ลากจุดปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปทางทิศที่ต้องการ

17. ถ้าต้องการจัดเรียง Swatches ตามโทนสี จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Sort by Color
ข. Clear Color
ค. Web 216
ง. Add Color

18. ข้อใดคือข้อดีของการเลือก Stroke Color จากพาเนล Swatches
ก. มีสีให้เลือกมากกว่า
ข. มีรูปแบบการผสมสีให้เลือกมากกว่า
ค. สั่งให้แสดงพาเนลไว้บนจอภาพได้ตลอด
ง. มีรูปแบบการไล่สีให้เลือกมากกว่า

19. ถ้าต้องการให้สามารถไล่สีแบบซ้ำๆ กัน จะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. Double
ข. Normal
ค. Repeat
ง. Mirror

20. โมเดลสีรูปแบบใดที่เป็นมาตรฐานกลางของการวาดสีทุกรูปแบบ
ก. โมเดล Lab
ข. โมเดล Hue
ค. โมเดล Brightness
ง. โมเดล Saturation

21. สีใดที่การผสมสีของโมเดล CMYK ไม่สามารถเกิดได้
ก. น้ำตาล
ข. บานเย็น
ค. ฟ้า
ง. เหลือง

22. การผสมสีแบบ Additive มักจะถูกใช้สำหรับการส่องแสงบนวัตถุต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. เครื่องพิมพ์
ข. จอภาพ
ค. ทีวี
ง. คอมพิวเตอร์

23. โมเดล RGB เกิดจากการรวมตัวของสเปกตรัมสีต่อไปนี้ยกเว้นสีใด
ก. แดง
ข. เขียว
ค. น้ำเงิน
ง. เหลือง

24. เพราะเหตุใดเราจึงสามารถมองเห็นวัตถุเป็นสีได้
ก. สีของวัตถุมีการหักเหเข้าสู่ตาเรา
ข. สีวัตถุสะท้อนเข้ามายังตาเรา
ค. ความยาวคลื่นแสงสะท้อนกับวัตถุ
ง. สีของวัตถุเกิดการตกกระทบกับแสง

25. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของโมเดล HSB
ก. RGB
ข. Hue
ค. Saturation
ง. Brightness

26. ถ้าต้องการหมุนวัตถุในแนว 3 มิติ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. 3D Transform
ข. 3D Selection
ค. 3D Rotation
ง. 3D Actions

27. คำสั่งใดใช้สำหรับแปลงรูปทรงออบเจ็กต์
ก. Envelope
ข. Distort
ค. Rotation
ง. ไม่มีข้อถูก

28. ข้อใดคือวิธีการก่อนที่จะทำการปรับรูปทรงของออบเจ็กต์ที่ไม่ได้สร้างมาจาก Flash
ก. การหมุนวัตถุ
ข. การย้ายตำแหน่งวัตถุ
ค. การรวมวัตถุ
ง. การแยกวัตถุ

29. ใช้จัดเรียงออบเจ็กต์ตามระยะห่างแบบใด
ก. เทียบกับกึ่งกลางของออบเจ็กต์
ข. เทียบกับขอบบนของออบเจ็กต์
ค. เทียบกับขอบล่างของออบเจ็กต์
ง. เทียบกับขอบซ้ายของออบเจ็กต์

30. ถ้าต้องการเลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด
ก. Bring to Front
ข. Bring Forward
ค. Send to back
ง. Send Backward


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้