จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 1 คน
เดือนนี้  : 561 คน
ในปีนี้    : 561 คน
ทั้งหมด : 53305 คน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. Ink Bottle Tool เป็นเครื่องมือใช้ทำอะไร
ก. ระบายสี
ข. เทสี
ค. ใส่สีพื้นหลัง
ง. ใส่สีเส้นขอบ

2. ถ้าต้องการเทลวดลายให้เป็นวงกลม ต้องตั้งค่าใน Property Inspector แบบใด
ก. Symmetry Brush
ข. Vine Fill
ค. Grid Fill
ง. Branch angle

3. ถ้าต้องการกำหนดระยะห่างกริดในแนวนอน จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Horizontal spacing
ข. Pattern scale
ค. Vertical spacing
ง. Branch angle

4. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับคัดลอกสีพื้นหรือรูปแบบของลายเส้นของรูปทรงหนึ่งไปใช้กับรูปทรงอื่น
ก. Symmetry Brush
ข. Eyedropper Tool
ค. Eraser Tool
ง. Branch angle

5. ข้อใดต่อไปนี้คือคีย์ลัดเพื่อลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการ
ก. F
ข. D
ค. E
ง. S

6. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับการเลือกออบเจ็กต์
ก. Selection Tool
ข. Pencil Tool
ค. Pen Tool
ง. Oval Tool

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการเลือกออบเจ็กต์
ก. เลือกเฉพาะเส้นขอบ
ข. เลือกเฉพาะสีพื้น
ค. เลือกเฉพาะบางส่วน
ง. เลือกเฉพาะสีขอบ

8. ถ้าต้องการใช้เส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือออบเจ็กต์ชนิดใด
ก. ไม้บรรทัด
ข. เส้นกริด
ค. เส้นไกด์
ง. เส้นไลน์

9. เครื่องมือชนิดใดช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่สเตจ
ก. ไม้บรรทัด
ข. เส้นกริด
ค. เส้นไกด์
ง. เส้นไลน์

10. คำสั่งใดใช้สั่งให้ยึดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นไกด์โดยอัตโนมัติ
ก. Snap to Guides
ข. Show Guides
ค. Lock Guides
ง. Align

11. ถ้าต้องการเลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด
ก. Bring to Front
ข. Bring Forward
ค. Send to back
ง. Send Backward

12. ใช้จัดเรียงออบเจ็กต์ตามระยะห่างแบบใด
ก. เทียบกับกึ่งกลางของออบเจ็กต์
ข. เทียบกับขอบบนของออบเจ็กต์
ค. เทียบกับขอบล่างของออบเจ็กต์
ง. เทียบกับขอบซ้ายของออบเจ็กต์

13. ข้อใดคือวิธีการก่อนที่จะทำการปรับรูปทรงของออบเจ็กต์ที่ไม่ได้สร้างมาจาก Flash
ก. การหมุนวัตถุ
ข. การย้ายตำแหน่งวัตถุ
ค. การรวมวัตถุ
ง. การแยกวัตถุ

14. คำสั่งใดใช้สำหรับแปลงรูปทรงออบเจ็กต์
ก. Envelope
ข. Distort
ค. Rotation
ง. ไม่มีข้อถูก

15. ถ้าต้องการหมุนวัตถุในแนว 3 มิติ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. 3D Transform
ข. 3D Selection
ค. 3D Rotation
ง. 3D Actions

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของโมเดล HSB
ก. RGB
ข. Hue
ค. Saturation
ง. Brightness

17. เพราะเหตุใดเราจึงสามารถมองเห็นวัตถุเป็นสีได้
ก. สีของวัตถุมีการหักเหเข้าสู่ตาเรา
ข. สีวัตถุสะท้อนเข้ามายังตาเรา
ค. ความยาวคลื่นแสงสะท้อนกับวัตถุ
ง. สีของวัตถุเกิดการตกกระทบกับแสง

18. โมเดล RGB เกิดจากการรวมตัวของสเปกตรัมสีต่อไปนี้ยกเว้นสีใด
ก. แดง
ข. เขียว
ค. น้ำเงิน
ง. เหลือง

19. การผสมสีแบบ Additive มักจะถูกใช้สำหรับการส่องแสงบนวัตถุต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. เครื่องพิมพ์
ข. จอภาพ
ค. ทีวี
ง. คอมพิวเตอร์

20. สีใดที่การผสมสีของโมเดล CMYK ไม่สามารถเกิดได้
ก. น้ำตาล
ข. บานเย็น
ค. ฟ้า
ง. เหลือง

21. โมเดลสีรูปแบบใดที่เป็นมาตรฐานกลางของการวาดสีทุกรูปแบบ
ก. โมเดล Lab
ข. โมเดล Hue
ค. โมเดล Brightness
ง. โมเดล Saturation

22. ถ้าต้องการให้สามารถไล่สีแบบซ้ำๆ กัน จะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. Double
ข. Normal
ค. Repeat
ง. Mirror

23. ข้อใดคือข้อดีของการเลือก Stroke Color จากพาเนล Swatches
ก. มีสีให้เลือกมากกว่า
ข. มีรูปแบบการผสมสีให้เลือกมากกว่า
ค. สั่งให้แสดงพาเนลไว้บนจอภาพได้ตลอด
ง. มีรูปแบบการไล่สีให้เลือกมากกว่า

24. ถ้าต้องการจัดเรียง Swatches ตามโทนสี จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Sort by Color
ข. Clear Color
ค. Web 216
ง. Add Color

25. ถ้าต้องการหมุนแนวการไล่โทนสีในการปรับการไล่สีเกรเดียนท์แนววงกลม จะต้องทำอย่างไร
ก. ลากจากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ข. ลากจากจุดขยายหรือลดรัศมีแนวโทนสีเป็นวงกลม
ค. ลากจากจุดหมุนแนวโทนสีไปในทิศที่ต้องการ
ง. ลากจุดปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปทางทิศที่ต้องการ

26. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบของข้อความใน Flash
ก. สแตติก
ข. ไดนามิก
ค. อินพุทเท็กซ์
ง. ซินโนอิก

27. ข้อความที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามค่ากำหนดจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจัดเป็นข้อความแบบใด
ก. สแตติก
ข. ไดนามิก
ค. อินพุทเท็กซ์
ง. ซินโนอิกดหก

28. สัญลักษณ์ดังกล่าวใช้เมื่อต้องการทำสิ่งใด
ก. กำหนดระยะห่างขอบซ้าย
ข. กำหนดระยะห่างขอบขวา
ค. กำหนดย่อหน้า
ง. กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด

29. ถ้าต้องการกำหนดย่อหน้าจะต้องตั้งค่าที่คำสั่งใด
ก. Top Margin
ข. Column Spacing
ค. Bottom Margin
ง. Indentation

30. ถ้าต้องการกำหนดข้อความให้มีลักษณะเป็นตัวหนา เอียง จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Bold Italic
ข. Regular
ค. Italic
ง. Bold


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้