จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หน่วยที่ 6

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วาดลูกบอล
ก. Circle Tool
ข. Transform Tool
ค. Oval Tool
ง. Onion skin

2. คำสั่ง lnsert Keyframe คือข้อใด
ก. เพิ่มเฟรม
ข. ลบเฟรม
ค. เพิ่มเลเยอร์ใหม่
ง. ลบเลเยอร์

3. ข้อใดคือปุ่มคีย์ลัดของ คำสั่ง lnsert Keyframe
ก. F4
ข. F5
ค. F6
ง. F7

4. ถ้าต้องการปรับขนาดภาพต้องใช้เครื่องมือใด
ก. Onion skin
ข. Circle Tool
ค. Transform Tool
ง. Circle Tool

5. ข้อใดคือคำสั่งการแสดงเนื้อหาในทุกคีย์เฟรมให้เห็นพร้อมกันโดยเฟรมปัจจุบันจะแสดงชัดเจนและเนื้อหาในเฟรมอื่นเป็นสีจางลงไป
ก. Onion show
ข. Onion skin outline
ค. Oval Tool
ง. Onion skin

6. ข้อใดคือคำสั่งการแสดงเนื้อหาในทุกคีย์เฟรมให้เห็นพร้อมกันโดยเฟรมปัจจุบันจะแสดงชัดเจนและเนื้อหาในเฟรมอื่นเป็นแบบโครงร่างเท่านั้น
ก. Onion show
ข. Onion skin outline
ค. Oval Tool
ง. Onion skin

7. การสร้างแอนิเมชั่นแบบทวีนจะต้องระบุคีย์เฟรมอย่างน้อยกี่คีย์เฟรม
ก. 1 คีย์เฟรม
ข. 2 คีย์เฟรม
ค. 3 คีย์เฟรม
ง. 4 คีย์เฟรม

8. การเคลื่อนไหวแบบทวินแบ่งเป็นกี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ

9. ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ทดสอบแอนิเมชั่น
ก. < Ctrl >+< Enter >
ข. < F6>+< Enter >
ค. < Shift>+< Enter >
ง. < Ctrl >+< F6>

10. คำสั่งใดเป็นการเรียกหน้าต่าง Documentn Properties ขึ้นมา
ก. < Ctrl >+< Enter >
ข. < Ctrl >+< J >
ค. < Ctrl >+< T >
ง. < Ctrl >+< O >


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้