จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 20 คน
เดือนนี้  : 933 คน
ในปีนี้    : 9840 คน
ทั้งหมด : 73045 คน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หน่วยที่ 5

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบของข้อความใน Flash
ก. สแตติก
ข. ไดนามิก
ค. อินพุทเท็กซ์
ง. ซินโนอิก

2. ข้อความที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามค่ากำหนดจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจัดเป็นข้อความแบบใด
ก. สแตติก
ข. ไดนามิก
ค. อินพุทเท็กซ์
ง. ซินโนอิกดหก

3. สัญลักษณ์ดังกล่าวใช้เมื่อต้องการทำสิ่งใด
ก. กำหนดระยะห่างขอบซ้าย
ข. กำหนดระยะห่างขอบขวา
ค. กำหนดย่อหน้า
ง. กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด

4. ถ้าต้องการกำหนดย่อหน้าจะต้องตั้งค่าที่คำสั่งใด
ก. Top Margin
ข. Column Spacing
ค. Bottom Margin
ง. Indentation

5. ถ้าต้องการกำหนดข้อความให้มีลักษณะเป็นตัวหนา เอียง จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Bold Italic
ข. Regular
ค. Italic
ง. Bold

6. ข้อความประเภทแสตติกลิงค์มีลักษณะอย่างไร
ก. เชื่อมโยงไปยังหน้าอีเมล์
ข. เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์
ค. เชื่อมโยงไปยังหน้าแอนิเมชั่น
ง. ชื่อมโยงไปยังหน้าแบบทดสอบ

7. ถ้าต้องการให้เมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วแสดงหน้าเว็บเปิดหน้าเพจใหม่จะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. _top
ข. _parent
ค. _blank
ง. _self

8. ถ้าต้องการให้เมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วแสดงหน้าเว็บแบบเต็มจอจะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. _top
ข. _parent
ค. _blank
ง. _self

9. คำสั่งเป็นการสั่งให้กล่องข้อความรับข้อมูลได้มากกว่า 1 แถว
ก. Behavior
ข. Multiline
ค. Multiline no wrap
ง. Single line

10. ถ้าต้องการแปลงข้อความตัวอักษรให้เป็นรูปทรง จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Break Apart
ข. Modify
ค. Convert
ง. Arrange


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้