จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หน่วยที่ 4

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของโมเดล HSB
ก. RGB
ข. Hue
ค. Saturation
ง. Brightness

2. เพราะเหตุใดเราจึงสามารถมองเห็นวัตถุเป็นสีได้
ก. สีของวัตถุมีการหักเหเข้าสู่ตาเรา
ข. สีวัตถุสะท้อนเข้ามายังตาเรา
ค. ความยาวคลื่นแสงสะท้อนกับวัตถุ
ง. สีของวัตถุเกิดการตกกระทบกับแสง

3. โมเดล RGB เกิดจากการรวมตัวของสเปกตรัมสีต่อไปนี้ยกเว้นสีใด
ก. แดง
ข. เขียว
ค. น้ำเงิน
ง. เหลือง

4. การผสมสีแบบ Additive มักจะถูกใช้สำหรับการส่องแสงบนวัตถุต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. เครื่องพิมพ์
ข. จอภาพ
ค. ทีวี
ง. คอมพิวเตอร์

5. สีใดที่การผสมสีของโมเดล CMYK ไม่สามารถเกิดได้
ก. น้ำตาล
ข. บานเย็น
ค. ฟ้า
ง. เหลือง

6. โมเดลสีรูปแบบใดที่เป็นมาตรฐานกลางของการวาดสีทุกรูปแบบ
ก. โมเดล Lab
ข. โมเดล Hue
ค. โมเดล Brightness
ง. โมเดล Saturation

7. ถ้าต้องการให้สามารถไล่สีแบบซ้ำๆ กัน จะต้องเลือกรูปแบบใด
ก. Double
ข. Normal
ค. Repeat
ง. Mirror

8. ข้อใดคือข้อดีของการเลือก Stroke Color จากพาเนล Swatches
ก. มีสีให้เลือกมากกว่า
ข. มีรูปแบบการผสมสีให้เลือกมากกว่า
ค. สั่งให้แสดงพาเนลไว้บนจอภาพได้ตลอด
ง. มีรูปแบบการไล่สีให้เลือกมากกว่า

9. ถ้าต้องการจัดเรียง Swatches ตามโทนสี จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Sort by Color
ข. Clear Color
ค. Web 216
ง. Add Color

10. ถ้าต้องการหมุนแนวการไล่โทนสีในการปรับการไล่สีเกรเดียนท์แนววงกลม จะต้องทำอย่างไร
ก. ลากจากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ข. ลากจากจุดขยายหรือลดรัศมีแนวโทนสีเป็นวงกลม
ค. ลากจากจุดหมุนแนวโทนสีไปในทิศที่ต้องการ
ง. ลากจุดปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปทางทิศที่ต้องการ


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้