จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 21 คน
เดือนนี้  : 934 คน
ในปีนี้    : 9841 คน
ทั้งหมด : 73046 คน

แบบทดสอบหลังเรียน - หน่วยที่ 3

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ถ้าต้องการหมุนวัตถุในแนว 3 มิติ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. 3D Transform
ข. 3D Selection
ค. 3D Rotation
ง. 3D Actions

2. คำสั่งใดใช้สำหรับแปลงรูปทรงออบเจ็กต์
ก. Envelope
ข. Distort
ค. Rotation
ง. ไม่มีข้อถูก

3. ข้อใดคือวิธีการก่อนที่จะทำการปรับรูปทรงของออบเจ็กต์ที่ไม่ได้สร้างมาจาก Flash
ก. การหมุนวัตถุ
ข. การย้ายตำแหน่งวัตถุ
ค. การรวมวัตถุ
ง. การแยกวัตถุ

4. ใช้จัดเรียงออบเจ็กต์ตามระยะห่างแบบใด
ก. เทียบกับกึ่งกลางของออบเจ็กต์
ข. เทียบกับขอบบนของออบเจ็กต์
ค. เทียบกับขอบล่างของออบเจ็กต์
ง. เทียบกับขอบซ้ายของออบเจ็กต์

5. ถ้าต้องการเลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด จะต้องเลือกใช้คำสั่งใด
ก. Bring to Front
ข. Bring Forward
ค. Send to back
ง. Send Backward

6. คำสั่งใดใช้สั่งให้ยึดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นไกด์โดยอัตโนมัติ
ก. Snap to Guides
ข. Show Guides
ค. Lock Guides
ง. Align

7. เครื่องมือชนิดใดช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่สเตจ
ก. ไม้บรรทัด
ข. เส้นกริด
ค. เส้นไกด์
ง. เส้นไลน์

8. ถ้าต้องการใช้เส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือออบเจ็กต์ชนิดใด
ก. ไม้บรรทัด
ข. เส้นกริด
ค. เส้นไกด์
ง. เส้นไลน์

9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการเลือกออบเจ็กต์
ก. เลือกเฉพาะเส้นขอบ
ข. เลือกเฉพาะสีพื้น
ค. เลือกเฉพาะบางส่วน
ง. เลือกเฉพาะสีขอบ

10. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับการเลือกออบเจ็กต์
ก. Selection Tool
ข. Pencil Tool
ค. Pen Tool
ง. Oval Tool


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้