จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 23 คน
เดือนนี้  : 312 คน
ในปีนี้    : 6688 คน
ทั้งหมด : 59432 คน

แบบทดสอบหลังเรียน - หน่วยที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดต่อไปนี้คือคีย์ลัดเพื่อลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการ
ก. F
ข. D
ค. E
ง. S

2. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับคัดลอกสีพื้นหรือรูปแบบของลายเส้นของรูปทรงหนึ่งไปใช้กับรูปทรงอื่น
ก. Symmetry Brush
ข. Eyedropper Tool
ค. Eraser Tool
ง. Branch angle

3. ถ้าต้องการกำหนดระยะห่างกริดในแนวนอน จะต้องเลือกคำสั่งใด
ก. Horizontal spacing
ข. Pattern scale
ค. Vertical spacing
ง. Branch angle

4. ถ้าต้องการเทลวดลายให้เป็นวงกลม ต้องตั้งค่าใน Property Inspector แบบใด
ก. Symmetry Brush
ข. Vine Fill
ค. Grid Fill
ง. Branch angle

5. Ink Bottle Tool เป็นเครื่องมือใช้ทำอะไร
ก. ระบายสี
ข. เทสี
ค. ใส่สีพื้นหลัง
ง. ใส่สีเส้นขอบ

6. ถ้าต้องการวาดเส้นอิสระ ต้องใช้เครื่องมือใด
ก. Line Tool
ข. Pencil Tool
ค. Pen Tool
ง. Oval Tool

7. ถ้าต้องการวาดวงกลมหรือวงรี ต้องใช้เครื่องมือใด
ก. Line Tool
ข. Pencil Tool
ค. Pen Tool
ง. Oval Tool

8. ถ้าต้องการวาดเส้นตรงในลักษณะต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือ
ก. Line Tool
ข. Pencil Tool
ค. Pen Tool
ง. Oval Tool

9. ข้อใดต่อไปนี้คือข้อดีของภาพกราฟิกชนิดบิทแมป
ก. ปรับ ย่อขนาดได้ตามต้องการ
ข. แสดงรายละเอียดได้ใกล้เคียงกับภาพจริง
ค. ไพล์มีขนาดเล็ก
ง. ใช้เวลาในการโหลดน้อย

10. ภาพกราฟิกมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท


คุณต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนถึงจะทำแบบทดสอบได้