จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

ผู้จัดทำ

 

ประวัติผู้วิจัย

 

ชื่อ นายเชิดชัย  ปัญญา
วัน เดือน ปีเกิด 14 มกราคม 2523
ที่อยู่ปัจจุบัน 68 หมู่ 9 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2539 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราษีไศล
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2542 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราษีไศล 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2547 จบระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด