จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 27 คน
เดือนนี้  : 622 คน
ในปีนี้    : 7500 คน
ทั้งหมด : 46050 คน

ผลการเรียนรู้

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Flash เบื้องต้น

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างลูกเล่นแบบต่าง ๆ

๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าเสียง

๕. มีทักษะในการสร้างผลงานที่เกิดจากการจินตนาการ

๖. มีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๗. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้