จัดทำโดย   นายเชิดชัย   ปัญญา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ในวันนี้  : 22 คน
เดือนนี้  : 935 คน
ในปีนี้    : 9842 คน
ทั้งหมด : 73047 คน

หน่วยที่ 2 - การวาดเส้นตรงและเส้นโค้งเชื่อมต่อกันโดยใช้ Pen Tool

  โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2558         ดู 16267 ครั้ง

     Pen Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดเส้นตรงและเส้นโค้ง โดยเส้นที่วาดจะเชื่อมต่อเป็นจุดต่อจุด เราจะเรียกจุดนี้ว่า “จุดแองเคอร์” (anchor point) ภายในกลุ่มของ Pen Tool จะมีเครื่องมือต่างๆ สำหรับปรับแต่งเส้นพาธให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้

 Pen Tool ใช้วาดเส้นด้วยปากกา 
 Add anchor Point Tool ใช้เพิ่มจุดในแนวเส้นพาธ 
 Delete Anchor Point Tool ใช้ลบจุดในแนวเส้นพาะ 
 Convert Anchor Point Tool ใช้เปลี่ยนแขนของเส้นพาธให้เป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรง

    สำหรับการวาดเส้นตรง ให้เราคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นก็ปรับแต่งค่าต่างๆ ให้กับเส้นใน Property Inspector แล้วคลิกเมาส์บนสเตจเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น จากนั้นคลิกเมาส์ที่จุดต่อไปจะได้เส้นตรงเชื่อมระหว่างสองจุดนี้


เราสามารถจบวิธีวาดรูปได้ 2 วิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปทรงที่เราวาด 
   -ถ้าต้องการสร้างรูปแบบปิดให้กลับไปคลิกที่จุดเริ่มต้นของรูปทรง สังเกตตัวชี้เมาสืที่เปลี่ยนไปเป็น     สำหรับการวาดเส้นโค้ง ให้คลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ ตัวชี้เมาส์จัเปลี่ยนเป็นรูป ปรับแต่งค่าต่างๆ ให้กับเส้นใน Property Inspector แล้วเริ่มทำตามขั้นตอนดังนี้ 


    1.คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดเริ่มต้น แล้วลากเมาส์ไปในทิศที่ต้องการ 
    2.จะปรากฏเส้นสัมผัสที่ใช้ในการวาดเส้นโค้งขึ้นมา ให้ปล่อยเมาส์เมื่อเส้นสัมผัสมีความยาวและอยู่ในทิศที่ต้องการ (ถ้าเรากดคีย์ 
จะมีผลทำให้สัมผัสถูกวางในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนว 45 องศาเท่านั้น)    3.คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดปลายของเส้นโค้ง จะปรากฏเส้นโค้งขึ้นมา ให้ลากเมาส์ไปในทางใดทิศหนึ่งจะปรากฏเส้นสัมผัสอีกเส้นหนึ่งให้เราปรับความโค้งของเส้นได้ตามต้องการ
ปรับแต่งรูปทรงที่วาด 
     หลังจากที่เราวาดรุปทรงเสร็จแล้ว หากต้องการปรับแต่งรุปทรงนั้น ให้คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool อีกครั้ง และคลิกที่เส้นในรูปทรงเพื่อให้แสดงจุดแองเคอร์ให้เห็น เพื่อทำการปรับแต่งได้ ซึ่งจุดแองเคอร์แบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

* Corner point เป็นจุดที่อยู่ตรงมุมของเส้นตรง 
* Curve point เป็นจุดที่อยู่บนเส้นโค้งเพิ่มจุดแองเคอร์ 
    ให้คลิกบนเส้นในรูปทรงตรงจุดที่ต้องการก็จะมีจุดแองเคอร์เพิ่มขึ้นมา (สังเกตว่าเมื่อตัวชี้เมาส์อยู่เหนือเส้นจะเป็น)ลบจุดแองเคอร์ 
    ให้คลิกบนจุดที่ต้องการลบ 1 ครั้ง (สังเกตว่าเมื้อตัวชี้เมาส์อยู่เหนือจุดแองเคอร์ จะเป็น ) แต่ให้สังเกตในกรณีที่จุดแองเคอร์ที่ต้องการลบนั้นเป็นจุด curve point เราจะต้องคลิกบนจุดแองเคอร์นี้ 2 ครั้ง (นั่นคือคลิกครั้งแรกจะเป็นการเปลี่ยนจุดแองเคอร์เป็นจุด curve point ทำให้ส่วนโค้งของเส้นถูกยุบ ส่วนการคลิกครั้งที่สองจะเป็นการลบจุดแองเคอร์นั้น)

ปรับส่วนโค้งให้เป็นมุม 
    ให้นำ Pen Tool ไปวางบนจุดแองเคอร์ ที่เป็น curve point ที่ต้องการจะปรากฏสัญลักษณ์แล้วคลิกเมาส์ลงที่จุดแองเคอร์นั้น จะทำให้ส่วนโค้งของเส้นถูกยุบกลายเป็นมุมแทน 
คลิกเมาส์บนจุดแองเคอร์แบบ curve point เพื่อเปลี่ยนให้ส่วนโค้งเป็นมุมการวาดรูปทรงเรขาคณิต 
    ประกอบไปด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปวงกลม วงรี และรูปหลายเหลี่ยม ดังรูป ขอแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามรายการที่ Tools ดังนี้

การวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool และ Rectangle Primitive Tool 
    เครื่องมือ Rectangle Tool และ Rectangle Primitive Tool ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมมุมโค้ง แตกต่างกันตรงที่รูปที่ได้จาก Rectangle Primitive Tool จะสามารถกลับมาเปลี่ยนลักษณะความโค้งของมุมที่ Property Inspector ได้อีก 
ทั้งสองเครื่องมือ สามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมได้โดยการคลิกที่ ในทูลบ็อกซ์ (หรือกดคีย์ลัด R ซึ้าๆ จะสลับไปมาของเครื่องมือทั้งสองตัว) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นปรับแต่งค่าต่างๆ ให้กับเส้นที่เราจะสร้าง ซึ่งสามารถกำหนดความโค้งของมุมของรูปสี่เหลี่ยมได้ใน Property Inspector แล้วลากเมาส์วาดรูปสี่เหลี่ยมหรือวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้โดยกดคีย์ 
ค้างไว้การวาดวงกลมหรือวงรีด้วย Oval Tool และ Oval Primitive Tool 
   เครื่องมือ Oval Tool และ Oval Primitive Tool จะใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรี แต่ Oval Primitive Tool สามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือรัศมีภายในวงกลมใน Property Inspector ได้อีก 
ทั้งสองเครื่องมือ สามารถวาดรูปได้โดยการคลิกค้างที่เครื่องมือ Rectangle Tool ที่ทูลบ็อกซ์จะปรากฏเมนูย่อยแสดงเครื่องมือ Oval Tool และ Oval Primitive Tool (หรือกดคีย์ O ซ้ำๆ จะสลับไปมาของเครื่องมือทั้งสองตัว) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นปรับแต่งค่าต่างๆ ให้กับเส้นที่เราจะสร้างใน Property Inspector แล้วลากเมาส์วาดวงรี หรือวาดรูปวงกลมโดยกดคีย์ <Shift>
 ค้างไว้การวาดรูปหลายเหลี่ยมด้วย PolyStar Tool 
    เครื่องมือ PolyStar Tool จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเครื่องมือ Rectangle Tool ใช้สำหรับสร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยให้คลิกเมาส์ค้างที่เครื่องมือ Rectangle Tool  ที่ทูลบ็อกซ์จะปรากฏเมนูย่อมแสดงเครื่องมือ PolyStar Tool ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็น จากนั้นปรับแต่งค่าต่างๆ ให้กับรูปหลายเหลี่ยมที่เราจะสร้างใน Property Inspector แล้วลากเมาส์วาดรูปหลายเหลี่ยมได้ตามที่ต้องการการวาดลายเส้นอิสระด้วย Pencil Tool 
Pencil Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับลาดลายเส้นอิสระ เหมือนกับการใช้ดินสอวาดบนกระดาษ โดยให้เราคลิกที่ Pencil Tool ในกล่องเครื่องมือ หรือกดคีย์ <Y>
 ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป  จากนั้นให้ลากเมาส์ได้ตามต้องการ